Skontaktuj się: 575 502 600 dietetyk Lublin FaceBook

Regulamin


ŚWIADCZENIA USŁUG W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO ISTO.PL

§1 POSTANOWIENIE OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług, świadczonych przez firmę Grzegorz Kowaluk ISTO 20-571 Lublin, ul. Agatowa 13/11, NIP 712- 247- 96 -74, REGON 060300793

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

§2 DEFINICJE

1. Usługa/Konsultacja – doradztwo prowadzone przez Specjalistów ISTO za pośrednictwem komunikatorów internetowych, telefonicznie lub osobiście.

2. Klient - pełnoletnia osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, korzystająca z Usług/Konsultacji.

3. BOK - Biuro Obsługi Klienta ISTO.

4. Specjalista – osoba, współpracownik ISTO, specjalizująca się w dziedzinie żywienia, treningu, psychologii, która prowadzi Konsultacje z Klientem.

§3 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia („Zamówienie”) jest Usługa albo Usługi w wybranym przez Klienta, jednym z poniższych wariantów („Konsultacja Online”, „Konsultacja Mailowa”, "Pakiet", "Trening"):

1) Konsultacja Online – rozmowa ze Specjalistą w określonym w ofercie czasie i ilości poprzez komunikator internetowy.

2) Konsultacja Mailowa – korespondencja pomiędzy Klientem a Specjalistą za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3) Pakiet - zestaw Konsultacji Online z różnymi specjalistami prowadzonymi okresowo i cyklicznie w ramach założonego celu Klienta.

4) Trening – indywidualne ćwiczenia w klubie fitness z Trenerem ISTO.

2. Każda Konsultacja/Usługa ustalana jest indywidualnie z Klientem. Po ustaleniu. Klient komunikuje się ze Specjalistą w ustalonym terminie za pomocą uzgodnionego (zgodnego z Zamówieniam) komunikatora.

3. Ceny Usług ISTO zamieszczone są pod adresem: www.isto.pl/cennik.

§4 ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

1. Zamówienie Usług następuje poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji przez Klienta:

1) telefonicznie: pod nr tel. +48 575 502 600, czynnym od poniedziałku do piątku od 9.00 do 16:00;

2) poprzez przeznaczony do tego formularz kontaktowy, dostępny pod adresem isto.pl/kontakt dostępny przez 24h na dobę;

3) za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem info@isto.pl

2. Zamówienie uważane jest za złożone z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia jego otrzymania za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail bądź potwierdzenia telefonicznego.

3. Klient zobowiązany jest zgłosić zastrzeżenie do treści potwierdzenia Zamówienia, o którym mowa w pkt. 2 nie później niż w ciągu 4 godzin od momentu jego otrzymania. Niezgłoszenie zastrzeżeń w w/w terminie jest równoznaczne z akceptacją treści Zamówienia.

4. Zamówienia złożone w dzień roboczy do godz. 16.00 będą realizowane od następnego dnia roboczego w godzinach wieczornych zgodnie z wyznaczonymi godzinami dostaw.

5. Zamówienia złożone w dzień roboczy po godz. 16.00 oraz w soboty, niedziele, dni ustawowo wolne od pracy będą realizowane od pierwszego lub drugiego dnia roboczego następującego po dacie złożenia zamówienia, jednak zawsze po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez BOK.

6. Informacje niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia to: wybór Usługi w ISTO, imię i nazwisko Klienta; numer kontaktowy (telefon) Klienta; adres e-mail; data planowanego rozpoczęcia Zamówienia; data zakończenia świadczenia Usługi, dni tygodnia, w które odbywa się realizacja zamówienia (jeżeli w Zamówieniu mają występować zaplanowanie przerwy), opis problemu, z którym zgłasza się Klient.

7. Do zamówionej Usługi dostarczane są, poprzez pocztę elektroniczną e-mail, Klientowi niezbędne informacje dotyczące korzystania z Usługi ISTO.

8. Poza informacjami, wymaganymi standardowo podczas składania Zamówienia, Klient zobowiązany jest poinformować BOK o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym nietolerancjach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów oraz przeciwwskazaniach do wykonywania ćwiczeń fizycznych.

9. Umowę zawiera się na czas określony. Klient zobowiązany jest poinformować BOK o przedłużeniu abonamentu i dokonaniu płatności poprzez przesłanie potwierdzenia wpłaty, na 2 dni przed końcem bieżącego abonamentu. Brak informacji ze strony Klienta lub brak potwierdzenia wpłaty może powodować przerwy w dostępie do Usług ISTO.

§5 PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIE

1. Klient zobowiązany jest dokonać płatności za Usługi ISTO przed rozpoczęciem korzystania z Usług w jeden z następujących sposobów:

1) u trenera/specjalisty- tylko w przypadku indywidualnego spotkania ze Specjalistą ISTO;

2) przekazem pocztowym (po dokonaniu opłaty należy przesłać potwierdzenie wpłaty celem uruchomienia realizacji Zamówienia);

2. Usługi będą realizowane tylko i wyłącznie po zarejestrowaniu wpłaty od Klienta lub przesłaniu potwierdzenia dokonania opłaty.

§6 USŁUGA

1. Realizacja Zamówień odbywa się codziennie w wybranym przez Klienta podczas składania Zamówienia przedziale godzinowym, mieszczącym się w godzinach dostępności Specjalistów ISTO, zgodnie z zamówioną Usługą.

2. W razie nieskorzystania przez Klienta z Zamówienia pomimo ustalonych warunków Konsultacji, tj formy kontaktu, przedziału godzinowego, braku kontaktu z Klientem, lub spowodowanego jakąkolwiek inną, leżącą po stronie Klienta, przyczyną braku możliwości realizacji Zamówienia Klientowi tego samego dnia, jego przedmiot Zamówienia uważa się za skutecznie zrealizowany.

4. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.

5. Usługi realizowane są do odwołania przez Klienta Zamówienia, lub w przypadku gdy Klient nie uregulował płatności za bieżący i nadchodzący okres.

§7 ZMIANA I ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

1. Klient uprawniony jest do zmiany Zamówienia w części dotyczącej: terminów poszczególnych Konsultacji, godziny Konsultacji, wybranej Usługi. Zmianę uważa się za dokonaną z chwilą potwierdzenia informacji przez BOK ISTO.

2. Klient uprawniony jest do anulowania Zamówienia w wybranym przez siebie dniu nie później niż 2 dni robocze przed planowaną datą anulowania (dzisiaj można anulować zamówienie na pojutrze).

3. O zamiarze zmiany lub anulowania Zamówienia w danym dniu Klient zobowiązany jest poinformować BOK ISTO telefonicznie pod nr tel. +48 509 085 085 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem: info@isto.pl; anulowanie jest uznawane za przyjęte po potwierdzeniu tego faktu przez BOK drogą mailową lub telefonicznie.

4. Zamówienie ulega wydłużeniu o taką ilość dni, dla których Klient skorzystał z uprawnienia do anulowania Zamówienia. Klientowi nie przysługuje prawo domagania się zwrotu należności za Zamówienie z tytułu jego częściowego anulowania z pominięciem terminu 2 dni roboczych (np. tego samego dnia lub na dzień następny).

§8 REKLAMACJE

1. W razie niezgodności przedmiotu Zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym Zamówieniem lub niniejszym regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji do BOK ISTO.

2. Reklamacja winna zostać złożona telefonicznie pod nr tel. +48 575 502 600 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem: info@isto.pl. Reklamację uważa się za złożoną:

1) w przypadku, gdy została złożona drogą telefoniczną: z chwilą potwierdzenia złożonej reklamacji przez pracownika BOK;

2) w przypadku, gdy została złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej: z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji przez BOK;

3. W razie stwierdzenia przez BOK, iż Reklamacja jest niezasadna w szczególności z uwagi na zgodność przedmiotu Reklamacji z Zamówieniem, BOK poinformuje Klienta o fakcie nieuwzględnienia Reklamacji w terminie nie dłuższym niż 1 dzień przedstawiając odpowiednie uzasadnienie.

4. W razie nieuwzględnienia Reklamacji, braku możliwości realizacji dla Klienta będącego przedmiotem wymiany Konsultacji lub Usługi, z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klient uiści kwotę odpowiadającą wartości zrealizowanych dla Klienta Usług zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem dostępnym na stronie www.isto.pl.

§9 DODATKOWE INFORMACJE

1. Miarą jakości naszej codziennej pracy jest zadowolenie Klientów.

2. Firma ISTO dokłada wszelkich starań co do jakości zamawianych Usług.

§10 OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Firma ISTO nie ponosi odpowiedzialności za złe, niezgodne z wytycznymi realizowanie zaleceń żywieniowych, treningowych i psychologicznych, w nieodpowiednich warunkach oraz spowodowanych schorzeniami niezgłoszonymi na Konsultacji Specjaliście lub do BOK ISTO.

§11 POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Dane te nie będą użyczane, ani udostępniane osobom trzecim i będą używane wyłącznie w celach marketingowych. Administratorem danych jest Grzegorz Kowaluk ISTO 20-571 Lublin, ul. Agatowa 13/11, NIP 712 - 247 - 96 - 74, REGON 060300793.

2. Zmiany swoich danych osobowych i teleadresowych można dokonać kontaktując się pod nr tel. +48 575 502 600 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem: info@isto.pl W ten sam sposób można usunąć swoje dane osobowe i teleadresowe.

575 502 600
Lokalizacja